mgr Piotr Waglowski

Na deontologię dziennikarską składa się szereg zasad, kodeksów etycznych,
kodeksów dobrych praktyk, których przestrzeganie jest obowiązkiem
dziennikarzy na podstawie art. 10 ustawy Prawo prasowe. Wśród nich
należy wymienić Kodeks Etyki Dziennikarskiej Stowarzyszenia Dziennikarzy
Polskich, Kartę Etyczną Mediów i Dziennikarski Kodeks Obyczajowy.
Oczywiście dziennikarze - jak wszyscy inni obywatele - mają obowiązek
przestrzegać norm znajdujących się w powszechnie obowiązującym
systemie prawa. Oznacza to, że dziennikarze związani są nie tylko
ustawą Prawo prasowe, ustawą o radiofonii i telewizji, czy ustawą
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ale również wszystkimi
innymi ustawami i rozporządzeniami, a także umowami międzyna-
rodowymi, które zyskały moc obowiązującą w polskim porządku
prawnym. Wraz z "demokratyzacją" mediów coraz więcej osób
ma możliwość realizowania konstytucyjnej wolności wyrażania swoich
poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji (art. 54
Konstytucji RP). Korzystają z tego również urzędnicy obsługujący
organy władzy publicznej. Chociaż ustawa o dostępie do informacji
publicznej przewiduje działanie systemu Biuletynów Informacji Publicznej
- urzędowego publikatora teleinformatycznego (utworzonego - zgodnie
z art. 8 ustawy o dostępie do informacji publicznej - w celu powsze-
chnego udostępniania informacji publicznej, w postaci ujednoliconego
systemu stron w sieci teleinformatycznej), to jednak organy władzy
publicznej do publikacji przeróżnych informacji wykorzystują również tzw.
"internetowe serwisy własne" (serwisy internetowe inne niż BIP).
Ponieważ - zgodnie z art. 7 Konstytucji RP - organy władzy
publicznej "działają na podstawie i w granicach prawa" rodzi się pytanie
o to, na jakiej podstawie prawnej funkcjonują internetowe serwisy własne
urzędów. Czy działalność tych serwisów można uznać za działalność
prasową, a jeśli tak, to czy działalność urzędników redagujących
publikowane w tych serwisach treści można oceniać również
na gruncie zasad obowiązujących (mniej lub bardziej) w środowisku
dziennikarskim?
Uwzględniając jedynie zasady Karty Etycznej Mediów - jak oceniać
urzędnicze publikacje w kontekście takich zasad, jak zasada prawdy,
zasada obiektywizmu, zasada uczciwości lub zasada pierwszeństwa
dobra odbiorcy?