ks. dr hab. Michał Drożdż

Gra tożsamością w cyberprzestrzeni

Wielu autorów w sposób radykalny pokazuje zmianę w postrzeganiu
człowieka i jego tożsamości, wskazując na deterministyczny wpływ
mediów na człowieka i jego samoświadomość. Wydaje się, że ich poglądy
są nie tyle wnioskiem z prowadzonych analiz, ale raczej konsekwencją
przyjętych przez nich uprzednio filozoficznych założeń, które są jedynie
eksplikowane w kontekście nowych mediów. Celem referatu jest krytyczne
spojrzenie na te poglądy i pokazanie faktu, że postęp technologiczny
nie wpływa w żaden sposób na metafizyczne fundamenty ludzkiej
podmiotowości, tożsamości i godności, natomiast stawia szereg nowych
pytań, na które warto poszukiwać odpowiedzi, konfrontując prawdę
o człowieku ze zmieniającymi się uwarunkowaniami jego życia i przestrzeni
działania. Uważamy bowiem, że nie można nowych wyzwań i zagrożeń
cywilizacji informacyjno-medialnej, w subiektywny i dowolny sposób
wykorzystywać do negacji osobowej podmiotowości i tożsamości człowieka,
negując w ukrywanych skrzętnie założeniach, obiektywne podstawy ludzkiej
racjonalności i tożsamości osobowej. Dlatego stawiamy w referacie pytanie
o podmiotowość człowieka w cyberprzestrzeni, starając się diagnozować
konsekwencje obecności człowieka w tym świecie. Te pytania stawiać
będziemy z perspektywy personalistycznej wizji jego wartości i godności.
Wyłaniająca się z tych analiz nasza odpowiedź na postawione pytania
brzmi prosto: człowiek ze swoją podmiotową godnością i osobową
tożsamością jest w świecie mediów trwałą i niezmieniającą się ontyczną
wartością, mimo zmieniających się medialnych i komunikacyjnych
uwarunkowań jego życia i działania.