ks. dr Andrzej Adamski

Doktor teologii w zakresie teologii środków społecznego
przekazu (2007). Adiunkt w Instytucie Edukacji Medialnej
i Dziennikarstwa na UKSW w Warszawie. Pomysłodawca,
twórca i redaktor naczelny kwartalnika naukowego
"Kultura - Media - Teologia" (2009). Pełnomocnik dziekana
Wydziału Teologicznego ds. studiów niestacjonarnych
z teologii środków społecznego przekazu oraz ds.  
kierunku "dziennikarstwo i komunikacja społeczna"
na Wydziale Teologicznym UKSW. Autor publikacji
z zakresu historii mediów oraz odniesień polskiego prawa
prasowego do mediów internetowych.